Kuvika Kostiantyn

Chief architect

Kryvenko Maksym

office manager

Wasilkovska Snishana

architect

Bilousko Andriy

architect

Tokarieva Tatiana

office manager

Ulyanov Alexander

designer

Marinenko Anna

designer

Pasichnyk Ludmila

architect

Bakal Alexandra

architect

Kristina –źnekina

designer