Kuvika Kostiantyn

Chief architect

Kryvenko Maksym

CEO

Bilousko Andriy

architect

Vysotskaya Katya

architect

Danil Goncharenko

architect

Sotnik Olga

designer

Tokarieva Tatiana

office manager

Ulyanov Alexander

designer

Pasichnyk Ludmila

architect

Bakal Alexandra

architect